Gdy personel szpitala odmawia wydania Karty martwego urodzenia nie podając przy tym żadnych powodów dla takiej odmowy, mętnie zasłaniając się bliżej nieokreślonymi "przepisami" lub jako przyczynę podając brak możliwości określenia płci dziecka, warto spróbować drogi oficjalnej ubiegania się o swoje prawa. 
 
W tym celu do dyrekcji szpitala składamy w sekretariacie pismo np. o treści jak poniżej zamieszczony, gotowy wzór.
 
Ważne jest, aby składając pismo w sekretariacie dysponować drugą kopią, którą pozostawiamy sobie a na której sekretariat potwierdza wpłynięcie pisma w dniu jego złożenia.
 
 
 

………………………., ……………..

(miejscowość, data)

………………………………………….

(imię i nazwisko)

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

(adres)………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

(pełna nazwa i adres szpitala)W związku z martwym urodzeniem mojego dziecka w dniu...... w Szpitalu [pełna nazwa szpitala] (zwanym dalej: "Szpitalem") niniejszym wzywam Szpital do natychmiastowego dopełnienia ustawowego obowiązku zgłoszenia martwego urodzenia we właściwym urzędzie stanu cywilnego zgodnie z treścią art. 53 USTAWY z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 1741).

 

Względnie - żądam udzielenia niezwłocznie, na piśmie, wyjaśnienia powodów (z wyszczególnieniem podstawy prawnej), dla których Szpital odmawia wydania Karty martwego urodzenia.

 

W przypadku dalszego odmawiania wydania Karty martwego urodzenia mojego dziecka informuję, że zgłoszę ten fakt do Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz powiadomię w formie skargi organ zarządzający Szpitalem o niewywiązywaniu się przez Szpital z ustawowego obowiązku.

 

Z poważaniem,


………………………………………………….

(podpis)

 

 

 

 

 

comments powered by Disqus