Treść poniższego pisma wysyłamy tradycyjną pocztą na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Pan Minister Władysław Kosiniak-Kamysz
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

lub jednocześnie na adresy poczty elektronicznej: skargi.wnioski@mpips.gov.pl oraz info@mpips.gov.pl

lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Pracy:
http://www.mpips.gov.pl/kontakt3/napisz-do-nas/

Wysyłając treść pisma "mailem" koniecznie należy podać oprócz swojego imienia i nazwiska także pełny adres zamieszkania do celów korespondencji.


Bez spełnienia tego wymogu (imię, nazwisko, adres do korespondencji) pismo takie najprawdopodobniej zostanie potraktowane jako anonim i wyląduje w koszu.

................................................................................
(imię i nazwisko)

................................................................................
(ulica, nr domu/mieszkania)

................................................................................
(kod pocztowy, miasto)

kancelarikancelaria@mz.gov.pla@mz.gov.plkancelaria@mz.gov.pl

Pan Minister Władysław Kosiniak-Kamysz
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze.

Kobieta, która urodziła martwe dziecko, obecnie w świetle prawa może je pochować dysponując wyłącznie samą kartą zgonu (ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych, art. 11, ust. 5a), natomiast nie może się ubiegać o zwrot poniesionych kosztów pochówku (tzw. “zasiłek pogrzebowy”), jeśli nie dysponuje aktem urodzenia dziecka z adnotacją o martwym urodzeniu, który zastępuje akt zgonu (§16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe). Nietrudno więc zauważyć, że prawo nie traktuje na równi wszystkich kobiet, które urodziły martwe dziecko i które to dziecko pochowały.

Podobnie prawo nie traktuje na równi wszystkich kobiet, które urodziły martwe dziecko i chcą skorzystać z teoretycznie przysługującego po każdym martwym urodzeniu, niezależnie od długości trwania ciąży, prawa do skróconego urlopu macierzyńskiego z tytułu urodzenia martwego dziecka.. Te kobiety, które nie otrzymają aktu urodzenia dziecka martwo urodzonego, bo dziecko to było “za małe” aby lekarz wypełniający “Pisemne zgłoszenie urodzenia” mógł określić jego płeć (a informacja o płci dziecka jest kluczowa dla możliwości wydania przez urząd stanu cywilnego aktu urodzenia), nie mogą się ubiegać u pracodawcy o skrócony urlop (i zasiłek) macierzyński. Wymóg dysponowania w takim przypadku aż aktem urodzenia dziecka martwo urodzonego jest narzucony przez §9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Nie sposób również w tym miejscu nie zauważyć, że gdyby w niedawnej przeszłości nie dokonano niezbędnych zmian w treści ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, to w świetle prawa do dnia dzisiejszego niemożliwe byłoby pochowanie dziecka martwo urodzonego na podstawie jedynie karty zgonu.

Wobec powyższego niniejszym zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o jak najszybsze podjęcie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prac nad dokonaniem niezbędnych zmian w wymienionych powyżej aktach prawnych będących, co pozwoli wyeliminować nierówne traktowanie przez prawo tych matek dzieci martwo urodzonych, których dzieci zmarły zbyt wcześnie, aby lekarz wypełniający “Pisemne zgłoszenie urodzenia” mógł określić ich płeć.

Zmiany te potencjalnie mogłyby mieć charakter następujący:

1. dla treści § 16. Rozporządzenia w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe:

§ 16. Do wniosku o zasiłek pogrzebowy powinny być dołączone:
1) odpis skrócony aktu zgonu albo odpis zupełny aktu
urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło
się martwe, albo karta zgonu martwo urodzonego dziecka.

Zmiana polegałaby na dopisaniu słów “, albo karta zgonu martwo urodzonego dziecka”.

2. dla treści § 9. Rozporządzenia w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

“§ 9. Dowodem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego jest:
1) zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku określające przewidywaną datę porodu – za okres przed porodem;
2) w przypadku żywego urodzenia: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem – za okres po porodzie;
3) w przypadku martwego urodzenia: akt urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu lub karta zgonu dziecka - za okres po martwym urodzeniu”

Zmiana polegałaby na dopisaniu słów “w przypadku żywego urodzenia:” oraz “3) w przypadku martwego urodzenia: akt urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu lub karta zgonu dziecka - za okres po martwym urodzeniu”.

Uprzejmie proszę o udzielenie informacji, czy, a jeśli tak to kiedy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podejmie prace nad udoskonaleniem brzmienia powyżej wymienionych aktów prawnych znajdujących się bezpośrednio w kompetencji Ministerstwa, natomiast jeśli Pan Minister nie uzna za stosowne zajęcia się tym problemem, uprzejmie proszę o informację, jakie są powody dla przyjęcia takiego stanowisko przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W przypadku niedotrzymania ustawowego terminu na odpowiedź (jeden miesiąc) skorzystam z przysługującego mi prawa do złożenia zażalenia w trybie art. 37 k.p.a.

 

Z poważaniem,

 

...........................................................
(czytelny podpis)

 

 

 

comments powered by Disqus