Pismo do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Data wysłania 23 czerwca 2014
__________________________________________________
 
Małopolski Urząd Wojewódzki,
Kraków
 
 
Szanowni Państwo.
 
W załączeniu dokument przesłany przez Małopolski Urząd Wojewódzki do urzędów stanu cywilnego, datowany na dzień 31 maja 2013r.
 
Dokument ten de facto ustanawia prawo, które urzędom stanu cywilnego zabrania stosowania uprawdopodobnienia płci przy procedurze rejestracji urodzeń martwo urodzonych dzieci.
 
Dokument ten powołuje się na opinię pochodzącą od Ministerstwa Zdrowia oraz od Departamentu Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości.
Przesłanie tego dokumentu do urzędów stanu cywilnego w praktyce uniemożliwiło wystawianie aktów urodzenia jeśli w pisemnym zgłoszeniu urodzenia obok oznaczenia płci widnieje adnotacja "z uprawdopodobnienia" lub podobna.
 
W związku z tym, że zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych, niniejszym proszę Małopolski Urząd Wojewódzki o podanie podstawy prawnej dla uczynienia opinii urzędników Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Sprawiedliwości obowiązującym prawem przekazanym do stosowania urzędom stanu cywilnego.
 
Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego nie definiuje bowiem, jaki sposób określenia płci martwo urodzonego dziecka jest właściwy dla celów wypełnienia Pisemnego zgłoszenia urodzenia, a jaki nie jest właściwy, więc moim zdaniem wszelkie domniemania idące w kierunku stwierdzenia, że uprawdopodobnienie płci jest w tym przypadku niedopuszczalne, to co najwyżej opinie urzędników, a opinie z natury rzeczy nie stanowią na terenie RP obowiązującego prawa - chyba że nie jest mi znany jakiś akt prawny, który stanowi, że dowolnie wyrażane opinie urzędnicze stanowią z definicji obowiązujące prawo.
 
Moja osobista opinia prawna na temat dopuszczalności uprawdopodobnienia przy określaniu płci martwo urodzonych dzieci jest przeciwna do opinii Ministerstwa Zdrowia i Opinii Ministerstwa Sprawiedliwości. Proszę więc o podanie podstawy prawnej, która czyni opinię urzędników ministerialnych wiążącą, a opinię obywatela - przeciwną do opinii urzędników - niewiążącą.
 
Dodatkowo, korzystając z okazji uprzejmie informuję o treści wyjaśnień, jakich w kwestii opinii wydanej przez Departament Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości udzielił mi tenże Departament. Treść tych wyjaśnień również załączam do niniejszego zapytania.
 
Pozwolę sobie zwrócić uwagę na istotny fragment tych wyjaśnień:
 
"W podsumowaniu należy zatem stwierdzić, że Ministerstwo Sprawiedliwości w swej opinii z dnia 26 kwietnia 2013 r. nie wyrażało stanowiska co do procedury sporządzania i rejestracji aktów stanu cywilnego i możliwości generalnego wykorzystania w tym postępowaniu instytucji uprawdopodobnienia dla ustalenia jakiejkolwiek okoliczności, niezbędnej do sporządzenia tego rodzaju aktów (np. płeć osoby). Jak bowiem wcześniej już zaznaczono, kwestia ta nie pozostaje w kompetencji Ministerstwa Sprawiedliwości. To co było natomiast przedmiotem wypowiedzi Departamentu Prawa Cywilnego odnosiło się jedynie do możliwości wykorzystania w sprawach dotyczących sporządzania aktów stanu cywilnego, prowadzonych w postępowaniu administracyjnym, uprawdopodobnienia uregulowanego w art. 243 k.p.c.  "
 
Wynika z powyższego jednoznacznie, że DPC MS, zapytany o dopuszczalność uprawdopodobnienia przy procedurze rejestracji martwego urodzenia w USC, wyraził opinię o dopuszczalności uprawdopodobnienia w rozumieniu kpc, bo tylko ku temu posiada kompetencje w wydawaniu opinii, a jako że ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego stanowi autonomiczny, odrębny i niezależny od kpc akt prawny, czyni to tym samym opinię DPC MS opinią "nie na temat", ponieważ "kwestia ta nie pozostaje w kompetencji Ministerstwa Sprawiedliwości". Co sam DPC MS potwierdza nie wprost w przywołanym przeze mnie powyżej fragmencie wyjaśnień.
 
Co mnie tym bardziej dziwi, jeśli ta opinia została przez Małopolski Urząd Wojewódzki najwyraźniej bezkrytycznie potraktowana jako w istocie obowiązujące prawo zakazujące stosowania uprawdopodobnienia płci przy rejestracji martwych urodzeń.
 
Niniejszym informuję, że treść niniejszego zapytania z uwagi na ważny interes społeczny została opublikowana na stronie internetowej poronienie.info
 
Tam również zostanie opublikowana otrzymana odpowiedź. 
Z poważaniem,
(...)
 
______________________________________________________________________
 
Skan pisma z MUW do urzędów stanu cywilnego:

pismo małopolskiego urzędu wojewódzkiego do urzędów stanu cywilnego w sprawie stosowania uprawdopodobnienia płci przy procedurze wydawania aktu urodzenia dla dziecka martwo urodzonego

____________________________________________________________________

Odpowiedź Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26 lipca 2014r.

 

comments powered by Disqus