Nawiązując do korespondencji opublikowanej w dziale "Szpitalna codzienność poronień", w dniu 12 listopada 2014r. do Pana Ministra Zdrowia zostało skierowane pismo o następującej treści:
_______________________________________________________________________

 

Pan Minister Bartosz Arłukowicz
Ministerstwo Zdrowia
Warszawa

Szanowny Panie Ministrze.

W ostatnich tygodniach z zapytaniami do Ministerstwa Zdrowia w sprawie niegodnego traktowania pacjentek po poronieniu przez personel placówek publicznej służby zdrowia zwróciły się dwie kobiety, którym odpowiedzi udzielił Departament Matki i Dziecka, a pod obiema odpowiedziami widnieją podpisy Pani Dyrektor Dagmary Korbasińskiej. Odpowiedzi uzyskane z Departamentu Matki i Dziecka są oznaczone sygnaturą MZ-MD-L-051-9/JC/14 (oba pisma, co już samo w sobie jest swego rodzaju ewenementem, oznaczono identyczną sygnaturą).

Pani dyr. Korbasińska w obu udzielonych odpowiedziach co prawda nie kwestionuje, że zgłaszany problem istnieje, natomiast jako receptę na rozwiązanie tego problemu w obu przypadkach podaje: “wzrost świadomości społecznej, w tym prawnej, pacjentów, wyrażający się w formułowaniu oczekiwań w bezpośrednich relacjach [pacjentów] z pracownikami systemu ochrony zdrowia". 

W uzupełnieniu, Pani dyr. Korbasińska zaznacza również, że Ministerstwo wydało ulotkę “skierowaną do kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu”, a ponadto opracowano również informator dla kobiet pt. “Ciąża i poród”.

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia widnieje informacja mówiąca, że Departament Matki i Dziecka “Realizuje zadania dotyczące profilaktyki zdrowotnej oraz opracowywania i wdrażania rozwiązań systemowych w zakresie opieki zdrowotnej nad kobietami w okresie ciąży, porodu i połogu”

W związku z powyższym zmuszony jestem Pana Ministra prosić o udzielenie odpowiedzi, czy w ocenie Pana Ministra wydrukowanie dwustronnej kartki papieru (ulotka) oraz informatora “Ciąża i poród” to są właśnie te “rozwiązania systemowe”, których należy oczekiwać od Ministerstwa Zdrowia, a które mają się w ocenie zarówno Pana Ministra jak i Pani dyr. Korbasińskiej przyczynić do gwarantowania pacjentkom poszanowania ich prawa do godności i intymności w placówkach publicznej służby zdrowia?

Skoro już jesteśmy przy ulotce oraz informatorze - proszę udzielić odpowiedzi na pytanie, ile razy i w jakim kontekście, zarówno w treści ulotki jak i w treści informatora “Ciąża i poród”, pada słowo “poronienie”?

Jednocześnie zmuszony jestem Pana Ministra prosić o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w ocenie Pana Ministra właściwym jest odsyłanie przez Panią Dyrektor Korbasińską kobiety zgłaszającej nieprawidłowości, jakie zaobserwowała w szpitalu w związku z przebytym poronieniem, do wydawnictwa przedstawiającego na pierwszej stronie wizerunek uśmiechniętej (szczęśliwej) kobiety w zaawansowanej ciąży obejmowanej przez swojego partnera - w domyśle zapewne ojca dziecka, które lada chwila ma przyjść na świat?

Na stronie internetowej poronienie.info, w dziale “Szpitalna codzienność poronień” można się zapoznać z treścią pisma przesłanego z Biura Rzecznika Praw Pacjenta, gdyż jedna ze wspomnianych przeze mnie kobiet swój list skierowała równolegle zarówno do Ministerstwa Zdrowia jak i do Rzecznika Praw Pacjenta.

W piśmie o sygnaturze RzPP-ZIP.431.3170.2014.JN.2 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta informuje zainteresowaną, iż "Wspomniane działanie Rzecznika spowodowane jest potrzebą utworzenia na oddziałach ginekologiczno-położniczych etatu psychologa, którego na chwilę obecną brakuje. Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych informacji Rzecznik zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia o zmiany w obowiązujących przepisach prawa". 

Biorąc pod uwagę powyższe, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: jakie działania podjęło Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na zwrócenie się przez Rzecznika Praw Pacjenta do Ministerstwa o zmiany w obowiązujących przepisach prawa związane z koniecznością wprowadzenia etatu psychologa na oddziałach ginekologiczno-położniczych?

Z poważaniem,
(...)

 

______________________________________________________________________

 

Odpowiedź otrzymana w dniu 4 grudnia 2014r. 

 

odp. Dagmara Korbasińska 4 grudnia 2014r.

odp. Dagmara Korbasińska 4 grudnia 2014r.

 

 

comments powered by Disqus