20 października 2014r.

W dniu 10 października 2014r. uchwalił ustawę Prawo o aktach stanu cywilnego.
Tak więc poniższe pismo zostało przez członków komisji zostało zignorowane.

______________________________________________________________________

 

18 września 2014r.

W sejmie trwają prace nad treścią nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Zajmuje się tym sejmowa Komisja Spraw Wewnętrznych, z której wyodrębniono Podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 2620)

W skład podkomisji wchodzą:

Dzięcioł Janusz   /PO/ 
Kaczor Roman   /PO/ 
Kmiecik Henryk   /TR/ 
Lassota Józef   /PO/ 
Olejniczak Cezary   /SLD/ 
Oświęcimski Konstanty   /PO/ 
Ozga Krystyna   /PSL/  -  zastępca przewodniczącego
Polak Piotr   /PiS/ 
Sasin Jacek   /PiS/  -  zastępca przewodniczącego
Siarka Edward   /KPSP/ 
Wójcik Marek   /PO/  -  przewodniczący

Ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych prace nad ustawą koordynuje Podsekretarz Stanu Tomasz Szubiela.

Do powyżej wymienionych osób w dniu 18 września 2014 zostało przesłane pismo o następującej treści:

 

Szanowni Państwo.

Wszyscy Państwo jesteście obecnie zaangażowani w prace nad nową treścią ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (p.a.s.c.).

Niniejszym chciałbym poinformować, iż za pośrednictwem strony internetowej poronienie.info informujemy opinię publiczną o przebiegu prac nad ustawą p.a.s.c. w zakresie regulacji zasad rejestracji martwych urodzeń w urzędach stanu cywilnego (usc).

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zostało poinformowane pismem z dnia 9 września 2014 roku ("pismo nr 19" dostępne na stronie internetowej poronienie.info w dziale "Pisma") o potencjalnych niebezpieczeństwach wynikających z obecnie roboczo przyjętej treści ustawy, w szczególności mowa o artykule 53 ust. 3.

Zwolnienie podmiotu leczniczego z obowiązku dokonania zgłoszenia martwego urodzenia do usc w przypadku, gdy "nie jest możliwe ustalenie płci dziecka" (dosłowny cytat z projektowanej treści nowej ustawy) będzie stanowić jawną i dopuszczoną w prawie dyskryminację tej części rodziców dzieci zmarłych przed urodzeniem, których dzieci "nie były uprzejme" żyć wystarczająco długo, aby umożliwić dostarczenie urzędnikowi usc informacji o ich płci.

Pracując nad treścią ustawy musicie Państwo być świadomi tego, że:

1. Pogrzeb dziecka zmarłego przed urodzeniem, dla którego płci określić nie można, kosztuje dokładnie tyle samo, co pogrzeb dziecka zmarłego przed urodzeniem, które żyło wystarczająco długo, aby można było określić jego płeć definiowaną przez możliwe do rozpoznania drugorzędowe cechy płciowe. 

2. Trauma po utracie dziecka jest dla kobiety (rodziców) identyczna niezależnie od tego, czy dziecko żyło wystarczająco długo, aby wykształceniu uległy jego drugorzędowe cechy płciowe pozwalające oznaczyć jego płeć, czy też żyło o kilka tygodni za krótko, aby to było możliwe. Z tego względu pozbawianie kobiety po utracie "dziecka z nieoznaczoną płcią" możliwości powrotu do zdrowia (najczęściej psychicznego, ale także często i fizycznego, po możliwych powikłaniach spowodowanych poronieniem) na skróconym urlopie macierzyńskim jest rzeczą wręcz nieludzką i nie do pomyślenia w czasach, w których żyjemy, gdy mówi się o "ochronie życia od poczęcia" i właściwie nikt nie odważy się zaprzeczyć, że o dziecku mówimy od momentu poczęcia, a nie np. od momentu, gdy "widać" jego narządy płciowe.

3. Akt urodzenia jest często dla rodziców dziecka zmarłego przed urodzeniem (niezależnie od tego, czy płeć dziecka była już znana, czy jeszcze - z przyczyn naturalnych - nieznana) swoistym "urzędowym poświadczeniem istnienia" tego dziecka. Dokument ten jest więc czymś bardzo ważnym w procesie przeżywania żalu po nieodwracalnej stracie dziecka. Pozbawienie matki (rodziców) możliwości uzyskania takiego symbolicznego poświadczenia istnienia ich dziecka jedynie dlatego, że żyło ono za krótko, aby urzędnik usc mógł się dowiedzieć z karty martwego urodzenia, jakiej to dziecko było płci, jest czymś równie nieludzkim, jak pozbawianie matki dziecka możliwości dochodzenia do zdrowia na skróconym urlopie macierzyńskim.

4. Dziecku zmarłemu przed urodzeniem jest naprawdę wszystko jedno, czy nadane mu imię jest zgodne z jego płcią (którą? genetyczną? określoną przez drugorzędowe drugorzędowe cechy płciowe? psychiczną?) czy niezgodne. Dla rodziców, którzy utracili swoje dziecko, zanim się urodziło, jego płeć jest również informacją zupełnie nieistotną. Jedyne, co się w takim momencie liczy, to świadomość, że dziecko istniało, że biło jego serce rejestrowane w badaniu usg, i że już nie bije i bić nie będzie.

5. Obecnie proponowana treść ust. 3 art. 53 w praktyce pozbawia prawa do rejestracji w usc także martwego urodzenia dziecka dotkniętego wadą obojnactwa prawdziwego - nawet jeśli to dziecko urodzi się martwe w ósmym miesiącu ciąży, to w takim przypadku nadal  "nie jest możliwe ustalenie płci dziecka" a więc szpital nie zgłasza martwego urodzenia do usc, a więc matce dziecka nie przysługuje skrócony urlop macierzyński z tytułu martwego urodzenia a rodzicom nie przysługuje prawo do zasiłku pogrzebowego, ponieważ takie są konsekwencje braku możliwości otrzymania aktu martwego urodzenia zastępującego akt zgonu dziecka.

Wszystkie powyżej opisane zagrożenia wynikające wprost z proponowanej obecnie treści ustawy przestaną istnieć, jeśli do ust. 3 artykułu 53 zostanie wprowadzona drobna modyfikacja zmieniające powyżej przywołane zdanie na zdanie o treści, przykładowo: Jeżeli nie jest możliwe ustalenie płci dziecka, do karty martwego urodzenia wpisuje się domyślnie płeć żeńską, bądź - na wniosek matki dziecka - męską”.

Po przesłaniu do Państwa pisma o niniejszej treści nie możecie już Państwo teraz twierdzić, że nie byliście Państwo świadomi powyżej opisanych zagrożeń wynikających z przyjęcia w treści ustawy p.a.s.c. zasady, że "broń boże" dziecko zmarłe przed urodzeniem nie może mieć w akcie urodzenia nadanego mu imienia niezgodnego z jego płcią.

Oczywiście wyłącznie Państwa decyzją będzie, co z przekazaną tutaj wiedzą Państwo teraz uczynicie kontynuując prace nad treścią nowej ustawy p.a.s.c.

Rodzice dzieci zmarłych przed urodzeniem będą się Państwa pracom przyglądać. Warto wiedzieć, że takich rodziców przybywa statystycznie około stu każdego dnia...

Pozostaje mi liczyć na Państwa zrozumienie oraz poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę na rzecz obywateli.

Z poważaniem,

(...)

 

 

 

 

comments powered by Disqus