"Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych. "
(cytat ze strony internetowej... Ministerstwa Zdrowia)
 
 
 
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

art. 20 ust.1: "Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w 
czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych."

art. 22 ust. 1: "W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 20 ust. 1, osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie intymności i godności pacjenta."

 

Konwencja o Prawach Dziecka.

przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 
dnia 20 listopada 1989 r.

 
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomości:
 
W dniu 20 listopada 1989 r. została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja o prawach dziecka w następującym brzmieniu:
(...)
Art. 1.
W rozumieniu niniejszej konwencji „dziecko" oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność.
(...)
Po zaznajomieniu się z powyższą konwencją w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:
- została ona uznana za słuszną w całości,
- jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, z zastrzeżeniami wskazanymi w załączniku do niniejszego aktu,
- będzie ona niezmiennie zachowywana.
 
Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.
Dano w Warszawie dnia 30 kwietnia 1991 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa
L. S.
Minister Spraw Zagranicznych: K. Skubiszewski
 

Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka.
 
Art. 2. 1. W rozumieniu ustawy dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności.


Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego [Dz.U. 2014 poz. 1741]


Rozdział 6. Rodzaje aktów stanu cywilnego.

Art. 52. 1. Akt urodzenia sporządza się w dniu zgłoszenia urodzenia dziecka,
a jeżeli zgłoszenie urodzenia nastąpiło w sposób określony w art. 17 – w następnym
dniu roboczym po dniu zgłoszenia urodzenia.
2. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, nie sporządza się aktu zgonu, a sporządza
się akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.
 
Art. 53. 1. Akt urodzenia sporządza się na podstawie karty urodzenia lub karty
martwego urodzenia przekazanej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą
oraz protokołu zgłoszenia urodzenia.
2. Podmiot wykonujący działalność leczniczą pozyskuje i przetwarza dane
dotyczące: miejsca zamieszkania rodziców dziecka, w tym okresu przebywania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy, o ile są znane,
wykształcenia rodziców dziecka, informacje o stanie zdrowia dziecka dotyczące:
długości, ciężaru ciała, punktów w skali Apgar, oraz informacje o ciąży i porodzie
dotyczące: okresu trwania ciąży i wielorakości oraz dane o poprzednich ciążach
i porodach matki dziecka.
3. Podmiot wykonujący działalność leczniczą przekazuje, dla potrzeb statystyki
publicznej, dane, o których mowa w ust. 2, służbom statystyki publicznej.
 
Art. 54. 1. Kartę urodzenia przekazuje się kierownikowi urzędu stanu
cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia w terminie 3 dni od dnia jej
sporządzenia.
2. Karta urodzenia zawiera:
1) nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia oraz
numer PESEL matki dziecka, jeżeli został nadany;
2) miejsce, datę i godzinę urodzenia dziecka;
3) płeć.
3. Karta martwego urodzenia zawiera dane wymagane w karcie urodzenia oraz
informację, że dziecko urodziło się martwe. Kartę martwego urodzenia przekazuje
się kierownikowi urzędu stanu cywilnego w terminie jednego dnia od dnia jej
sporządzenia. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie płci dziecka, karty martwego
urodzenia nie przekazuje się.
4. Karta urodzenia i karta martwego urodzenia są przekazywane kierownikowi
urzędu stanu cywilnego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór
karty urodzenia oraz wzór karty martwego urodzenia, sporządzanych w formie
dokumentu elektronicznego, uwzględniając przejrzystość i kompletność
wymaganych danych.
 
Art. 55. 1. Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od
dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe –
w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
2. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia
sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty
martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt
urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją
o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu
 
 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia [Dz.U. 2015 poz. 171].
 
 
Na uwagę zasługuje fakt, że w treści rozporządzenia nie zawarto definicji martwego urodzenia oraz nie wyszczególniono metod, którymi podmiot leczniczy jest zobowiązany określić płeć dziecka martwo urodzonego, a którym określać tej płci nie musi.
 
 
 
comments powered by Disqus