W przypadku, gdy nie można określić płci dziecka martwo urodzonego, przed sądem powszechnym można się ubiegać o ustalenie treści aktu urodzenia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym.

Wniosek w tej sprawie składamy na dzienniku podawczym sądu. Opłata za wpis wynosi standardowo 40zł. Należy ją wnieść do kasy sądu jeszcze przed złożeniem wniosku, a dowód wpłaty przedstawiamy razem ze składanym wnioskiem.

UWAGA! Bardzo ważne: jeśli szpital, bądź zakład histopatologii, do którego szpital przekazuje materiał po poronieniu, jest w posiadaniu jakiegokolwiek materiału biologicznego, który mógłby posłużyć do badań genetycznych w celu podjęcia próby ustalenia płci dziecka, to sąd zawsze zleci takie badanie, a kosztami obciąży rodziców składających wniosek o ustalenie treści aktu urodzenia. I będą to koszty o wiele wyższe, niż przeprowadzenie takich badań przez rodziców, na ich koszt. Tak więc wniosek o ustalenie treści aktu urodzenia przez sąd należy składać jedynie w przypadku, gdy mamy pewność, że nie istnieje żaden materiał biologiczny zabezpieczony przez szpital po poronieniu, który mógłby posłużyć sądowi do badań genetycznych.

Oto przykładowa propozycja treści takiego wniosku:

 

Wniosek o ustalenie treści Aktu Urodzenia.


Powołując się na art. 40 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego [Dz.U. 2014 poz. 1741] (zwanej dalej “ustawą p.a.s.c.”) wnoszę o ustalenie treści Aktu

Urodzenia urodzonego martwo w dniu ..................... w Szpitalu
........................................w ............................
(zwanym dalej “szpitalem”) dziecka [imię i nazwisko ojca]  urodzonego
w dniu .... roku w ......................., zamieszkałego w
............................. przy ul.
................................ oraz [imię i nazwisko matki dziecka],
urodzonej w dniu ............................  roku w
..................................., zamieszkałej w
.........................................przy ul. ...........................


Akt urodzenia nie mógł być wydany w trybie przewidzianym w art. 52 do 55 ustawy p.a.s.c. z uwagi na to, że brak możliwości określenia płci dziecka uniemożliwia podmiotowi leczniczemu wydanie Karty martwego urodzenia (art. 54 ust. 3 ustawy p.a.s.c.)

Wnoszę o ustalenie treści Aktu Urodzenia odnośnie płci dziecka jako
[wpisujemy: "męskiej" lub "żeńskiej"] oraz o nadanie dziecku  imienia
................................


Do wniosku dołączam:

załącznik nr 1. - oświadczenie szpitala o odmowie wydania Karty martwego urodzenia ze względu na brak możliwości określenia płci dziecka,

załącznik nr 2. - pisemne wyrażenie zgody przez ojca/matkę* dziecka na
ustalenie jego płci jako .................................. oraz na
nadanie mu imienia ..................................

z poważaniem,
..........................................
[podpis]

 

 

*jeśli wniosek składa matka dziecka, to dołączamy "pisemne wyrażenie zgody przez ojca dziecka" a jeśli wniosek składa ojciec, to dołączamy "pisemne wyrażenie zgody przez matkę dziecka".

 

 

comments powered by Disqus